Únor 2013

JAK MOHU VÍC MILOVAT? - Osho

28. února 2013 v 21:44 Láska a vztahy

Láska sama o sobě úplně stačí. Není třeba ji zdokonalovat. Je dokonalá tak, jak je; není možné ji nějak zdokonalit. Už to samotné přání je důkazem nepochopení lásky a její podstaty. Můžete získat dokonalý kruh? Všechny kruhy jsou dokonalé; kdyby nebyly dokonalé, nebyly by to kruhy.

Dokonalost je kruhu dána a totéž platí i o lásce. Nemůžete mi­lovat míň a nemůžete milovat víc - protože tu nejde o kvantitu. Je to kvalita, jež se nedá vyčíslit.

Samotná otázka ukazuje, že jsi dosud nezakusil, co je láska, a snažíš se skrýt svou nelásku za touhu "víc milovat". Ten, kdo lásku poznal, tuhle otázku nikdy nepoloží.

Lásku je třeba pochopit; není to biologické poblouznění - v tom případě jde o chtíč, jenž je projevem všech zvířat. Není na něm nic zvláštního; je dán dokonce i stromům. Je to přirozený způsob re­produkce. Není na něm nic duchovního a nic výjimečně lidského.

Takže za prvé jasně rozlišujte mezi chtíčem a láskou. Chtíč je sle­pá vášeň; láska je vůně tichého, poklidného a meditativního srdce. Láska nemá nic společného s biologií nebo chemií či hormony. Láska je vzlet vašeho vědomí do vyšších sfér, mimo hmotu a tělo. Jakmile začnete lásku vnímat jako cosi transcendentního, přestane být láska zásadní otázkou.

Zásadní otázkou je překonání těla a poznání čehosi ve vlastním nitru, co je mimo to všechno - mimo vše změřitelné. Tohle je vyznám slova "materie" neboli hmota. Pochází z kořene sanskrtského slova "matra" znamenajícího měření; je to něco, co se dá změřit. Z téhož kořene pochází i francouzské slovo "metre".


Konec výmluvám! - Wayne W. Dyer

27. února 2013 v 22:53 Videa, filmy, knihy

Vaše dlouhotrvající programování v raném věku

Kromě genetické výbavy je častou výmluvou, kterou většina z nás používá k ospravedlnění neštěstí, špatného zdraví a ne­úspěchu, rodina a prostředí, které nás ovlivňovaly. Tím se do­stáváme k fascinujícímu oboru bádání známého jako memetika, který se zabývá myslí a tvoří analogii ke vztahu genetika a tělo. Tak, jako je základní jednotkou genetiky gen, základní jednot­kou memetikje mem. Na rozdíl od atomu nebo elektronu nemá mem žádné fyzikální vlastnosti. Podle díla Richarda Brodieho Virus of the Mind (Virus mysli) je to "myšlenka, víra nebo postoj ve vaší mysli, který se může pohybovat z vaší mysli do myslí dalších lidí a opačně".

Richard Dawkins, biolog z Oxfordu, který vymyslel slovo mem, popisuje tento proces ve své knize The Selfish Gene. Já to chápu tak, že memetika vznikla z anglického slova mimic, což znamená pozorování a kopírování určitého chování. Toto chování se opakuje a přechází na další a další a napodobovací proces pokračuje. Pře­nos myšlenky, postoje nebo víry na druhé osoby probíhá duševně. Memy nenalezneme pod žádným zvětšovacím sklíčkem mikro­skopu - přecházejí z mysli do mysli pomocí stovek tisíc napodobo­vání. Ve věku šesti nebo sedmi let jsme již všichni naprogramováni nekonečnou řadou memů, které se chovají velmi podobně jako virus. Nemusejí být nutně ani dobré, ani špatné; jednoduše se šíří populací.

Když je mem jednou ve vaší mysli, může a také bude nená­padně ovlivňovat vaše chování. Toto je jeden ze způsobů, jak přijít k obrovské zásobě výmluv, které vás budou držet ve vyjetých ko­lejích. Například "Moje memy mne donutily to udělat! Nemůžu za to! Tyto myšlenky (postoje, víra) byly předávány po celé gene­race a já nemohu svůj způsob myšlení nijak změnit. Dané memy jsou základní stavební kameny mojí mysli a já se vlivu těchto ne­ustále se množících a šířících virů nemohu nijak zbavit. Tyto myš­lenky (memy) jsou tak pevnou součástí mého Já, že je nemožné se od všech těchto virů mysli a jejich důsledků očistit." Každá výmluva, o níž v této knize čtete, je v podstatě mem zasazený do vaší mysli.MILOVANÝ JSEM TU !

25. února 2013 v 22:46 Cesty k Pravdě


Potřebuješ mne? Jsem tu.Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí.Ty mne neslyšíš a přece mluvím tvým hlasem.Ty mne nepociťuješ i když jsem silou tvých paží.Tvořím i když nechápeš smysl cest.Tvořím i když nerozumíš mému dílu.Nejsem neznámou vidinou, nejsem tajemstvím.Když do klidu se pohroužíš, v hlubinách svého nitra mne poznáš svou vírou a intuicí.Jsem tu - slyším tě, na dotazy tvé odpovídám.Když mne potřebuješ, jsem tu.I když se ke mně neznáš, jsem tu.

I když máš pocit naprosté osamělosti, jsem tu.


Touch - seriál

25. února 2013 v 12:56 Videa, filmy, knihy


Touch

seriál

- když otec začíná rozumět svému autistickému chlapci..

Nic se neděje bez příčiny, jsme utkáni z neviditelných vláken, aniž bychom si to uvědomovali. Jsme vzájemně propojení jedinou inteligencí vědomí, která vše spojuje s matematickou přesností.
Vše co se kolem nás děje není chaos, ale pevný kosmický řád.

Přijde vám, že občas věci nedávají smysl? To jen proto, že nevidíme celé dílo.
Máte někdy pocit, že toužíte spasit svět? Nejste daleko od pravdy.
Spojte se s univerzální inteligencí, která se projevuje jako synchronicity a poslouchejte řeč, jenž k vám promlouvá.
Vaše bludy - Wayne W. Dyer

22. února 2013 v 21:50 Videa, filmy, knihy

JAK SE VYHNOUT ZABLOKOVÁNÍ


Když uvažujete o tom, jaké máte možnosti při volbě štěstí, považujte slovo zablokování za souhrnné označení všech negativních emocí ve svém životě. Můžete se domnívat, že občas stojí za to pociťovat zlost, nepřátelství, plachost nebo jiné podobné emoce, a nebudete se jich chtít zbavit. Měřítkem by pro vás mělo být, zda jste takovým pocitem nějak blokováni.

Zablokování může mít celou řadu podob, od naprosté neschopnosti jednat až po lehkou nerozhodnost a váhání. Nemůžete samou zlostí něco říci, cítit nebo udělat? Pokud ano, jste zablokováni. Zabraňuje vám stud v setkání s lidmi, s nimiž byste se rádi seznámili? Jestliže tomu tak je, jste zablokováni a přicházíte o zkušenosti, které vám po právu náleží. Dělají se vám od vzteku a žárlivosti vředy a zvyšuje se vám krevní tlak? Nedovolují vám dělat efektivně vaši práci? Nemůžete spát nebo se milovat, protože právě cítíte nějakou negativní emoci? To všechno jsou příznaky zablokování. Zablokování: stav - ať už je sebelehčí nebo sebetěžší - v němž nefungujete tak, jak byste rádi. Pokud vás do takového stavu dostanou vaše vlastní pocity, nemusíte dál hledat žádný další důvod, proč se jich zbavit.

Uveďme si stručný seznam případů, kdy můžete být zablokováni. Sahají od lehkých až po těžké stavy absolutní bezmocnosti.


Falešné já - Eckhart Tolle

20. února 2013 v 23:05 Články
Slovo "JÁ" představuje největší omyl i nejhlubší pravdu, podle toho, jak je použito. V běžné mluvě je to nejen jedno z nejpoužívanějších slov (společně s odvozenými tvary mě, mně, mi, moje a sám), ale také slovo nejvíce zavádějící.

To, jak se slovo "já" běž­ně používá, dokládá základní omyl, hrubé nepochopení toho, kdo jsme. Dává nám falešný pocit identity, tzn. ego. Albert Einstein, který viděl hluboko nejen do podstaty prostoru a času, ale i do lid­ské přirozenosti, tuto iluzi nazýval "optická iluze vědomí". Faleš­né já se pak stává základem pro interpretaci, nebo spíše nesprávný výklad reality a všech myšlenkových procesů, vazeb a vztahů. Vaše realita se pak stane odrazem základního omylu, od kterého všechno odvozujete.

Dobrá zpráva je, že pokud si tento omyl uvědomíte, zmizí. Pro­hlédnutí iluze znamená logicky její konec. Její přežití závisí na va­šem nepochopení reality. Když si uvědomíte, kým nejste, vědomí, kým jste, přijde automaticky samo. A přesně to se stane, když si po­malu a pozorně přečtete tuto a příští kapitolu. Obě pojednávají o vzniku a fungování falešného já - ega. Takže jaké je to falešné já?

To, na co obvykle myslíte, když říkáte "já", nejste vy. Nekoneč­nou a nepopsatelnou hloubku, kterou jste, absurdně zredukujete na jednoduchý zvuk vydaný hlasivkami nebo kratičkou myšlenku spojenou s čímkoliv, s čím se ztotožňujete. Co obvykle myslíte slovy "já", "mě", "mně", "mi", "moje" a "sám"?


OSHO - MÉ PROBUZENÍ

18. února 2013 v 14:38 Cesty k Pravdě

Vzpomínám na ten osudný den dvacátého prvního března roku 1953. Po mnoho životů jsem pracoval - pracoval na sobě, snažil se vykonat vše, co jsem mohl vykonat - a nic se nedělo. Nyní již chápu, proč se nic nedělo. Totiž samotné úsilí bylo překážkou, samotný žebřík mi bránil, samotná touha hledat byla problémem. Nikdo toho nemůže dosáhnout bez hledání. Hledání je potřeba, ale pak přijde bod, kdy musí být hledání opuštěno.

Loďky je třeba k tomu, abychom mohli přeplout řeku, jenže pak přijde okamžik, kdy musíte loďku opustit, zapomenout na ni a nechat ji za svými zády. Úsilí je nutné, bez úsilí to nejde. Ale pouze s úsilím to také nejde.

Právě sedm dní před dvacátým prvním březnem roku 1953 jsem přestal na sobě pracovat. Ten okamžik přijde, když uvidíte marnost celého svého úsilí. Učinili jste všechno, co může být učiněno, a nic se neděje. Udělali jste všechno, co je v lidských silách. Co víc ještě můžete udělat? V naprosté beznaději zanecháte svého hledání.

A toho dne, kdy hledání skončilo, toho dne, když už jsem nic nehledal, toho dne, kdy už jsem neočekával, že by se něco mohlo stát - se to začalo dít. Vyvstala nová energie - odnikud. Nepřicházela z žádného zdroje. Přicházela odnikud a odevšad. Byla ve stromech a ve skálách a na obloze a ve slunci a ve vzduchu - byla všude. A přitom já jsem po ní tak namáhavě pátral, myslel si, že je velmi daleko. A ona byla tak blízko, blizoučko.


Duchovní řešení problému - Wayne W. Dyer

16. února 2013 v 23:54 Videa, filmy, knihy

Problémy, které nastanou během dne, se vyřeší, když si lidé uvědomí svou Božskou podstatu.
Hazrat Inayat Khan

Umíte vypěstovat rostlinu? Nejprve pravděpodob­ně zareagujete takto: "Je to jednoduchá věc. Zasaďte semínko do nějaké hlíny, zajistěte mu sluneční světlo a vodu a časem se objeví květina. Vždyť právě v tomto okamžiku rostou po celém světě miliardy květin!"
Je to jistě pravda, avšak já vám doporučuji, abyste si znovu přečetli otázku a přemýšleli o tom, kdo nebo co vytváří život, a kdo způsobí, že rostlina vyroste, proto­že tato osoba nebo věc je zdrojem řešení všech našich problémů.
Kdo nebo co způsobuje, že semínko květiny roz­kvete a z malinkého embrya je člověk? Kdo nebo co nechává růst nehty na rukou a bít srdce, i když zrovna spíme? Kdo nebo co je za pohybem větru, který cítíme, ale nikdy nevidíme? Co je to za sílu, jež drží planety na určitém místě a závratnou rychlostí žene naši Zemi napříč Galaxií? Tyto otázky musí být položeny, protože lidé pak mohou o svém životě přemýšlet.

Slovem duch jsem nazval beztvarou, neviditelnou energii, která je na této planetě zdrojem života. Tato síla - nezáleží na jméně, jaké jí dáme - může vyřešit každý problém, na nějž narazíme. Existuje duchovní řešení každého problému, jen se potřebujete naučit, jak jej můžete získat, a proto vám v této knize vysvětlím způsoby, které vám to umožní. Na začátku vysvětlím tři základní kroky, jež povedou k získání duchovního řešení problémů.
Poprvé jsem o těchto krocích četl, když jsem se po­nořil do knihy How to Know God: The Yoga Aphorisms of Patanjali (Jak poznat Boha: Patandžalího jogistické aforismy), které byly sepsány někdy mezi čtvrtým sto­letím před Kristem a čtvrtým stoletím po Kristu. Tyto duchovní zásady a techniky byly sepsány, aby umožnily člověku dosáhnout spojení s Bohem. Na tento význam­ný soubor aforismů budu často odkazovat a podělím se s vámi o informace, jak tyto znalosti můžete využít ve svém životě.
Věřím tomu, že zjistíte, že ony záležitosti, jež na­zýváte problémy, mají snadné řešení, které je dostupné právě teď, v této chvíli a v tomto světě.


BUDDHA - dokument

16. února 2013 v 22:23 Videa, filmy, knihy

BUDDHA - dokument - 1. část

BUDDHA - dokument - 2. část


Dokument o životě Siddhárthy Gautamy. Jeho životní cesta vedla poznáním krajních mezí bohatství a askeze a vyústila v hluboký vnor do sebe. Tehdy pod stromem bódhi došel k usmíření a vyrovnanosti s bytím v přítomnosti. Dosáhl probuzení a konečného osvobození z utrpení a koloběhu životů. Stal se Buddhou - probuzeným, osvíceným.

O Ježíši - Paul Brunton

13. února 2013 v 21:37 Články

Jen stěží bychom hledali někoho kdo inspiroval tak velké množství lidí jako to učinil Ježíš Kristus. Většina dnešních náboženství či duchovních spolkůje ve svém základě ovlivněna jeho životem. Přesto, že žil před více jak dvěma tisíci lety, existují četné záznamy a popisy jeho života. Ježíšova prohlášení jako například: "království nebeské je ve vás" jsou stále stejně pravdivá i po více jak dvou tisících letech. Když pročítáme záznamy jeho slov nacházíme mnoho nepochopení, mylných výkladů a rozporů, což nám neumožňuje učinit si o něm jasnou představu.

Asi nejvíce se o něm dočteme v knize Nový zákon, ale ani tato sdělení nejsou ve všech částech stejně inspirována. Bylo to způsobeno díky zásahům do tohoto Písma, když bylo s postupem času překládáno, proškrtáváno a doplňováno chybnými výklady. Proto nemusí být každé slovo v tomto Písmu svatém skutečně svaté, a je nutné používat intuici abychom rozlišili co je důležité a co ne. Kniha Nový zákon vznikla sloučením několika starých knih, které byly vybrány církevním koncilem a ostatní byly zavrženy. Vedly se velké spory o tom, které knihy a výroky byly autentické. Takto byla zamítnuta i nauka o převtělování, která tak nenávratně zmizela z křesťanského náboženství. Pravděpodobně i díky těmto úpravám, toho víme tak málo o osobě Ježíše, a většina lidí si jeho osobu upravuje dle vlastních představ a přání.

V současné době je poměrně často zpochybňována jeho existence, poukazuje se na nedostatek historických důkazů, a někteří pokládají jeho život za zcela smyšlený. Přitom nikdo nemůže skutečně vyvrátit existenci Ježíše Krista v naší historii. Je určitě těžké představit si, že křesťanství vzniklo na základě smyšlené osobnosti a je to i dosti nepravděpodobné. Pokud budeme zkoumat vznik jakéhokoli náboženství, dojdeme k závěru, že většinou byla u svého zrodu inspirována skutečnou a moudrou osobností.


Úvod do Kabaly

12. února 2013 v 13:59 Videa, filmy, knihy

Úvod do Kabaly

video

Kde jste?
Kde je vaše vědomí uvězněno?
:)

BUDDHISMUS - vidět pravdu, jaká je (dokument)

11. února 2013 v 21:06 Videa, filmy, knihy

BUDDHISMUS - vidět pravdu, jaká je

dokument

Vidět realitu neznečištěnou projekcemi mysli... Nelpět na vnějším světě.
Znečištěná mysl je ovládána chtivostí... Buddhismus je tedy o PROBUZENÍ do skutečného stavu věcí...

PŘEBÝVAT JAKO JÁ - život a základní učení Ramana Maharšiho

11. února 2013 v 20:25 Videa, filmy, knihy

PŘEBÝVAT JAKO JÁ - život a základní učení Ramana Maharšiho

video

'Přebývat jako Já' je transformující dokumentární film, který vás zavede na vnitřní cestu do učení Ramana Maharšiho a jeho cesty Sebezkoumání. Vaším průvodcem bude Ram Dass.

Šrí Ramana Maharši (30. prosince 1879 -- 14. dubna 1950) (rodným jménem Venkataraman Iyer) byl Tamilský mudrc, který po svém duchovním probuzení v 16 letech opustil domov a usadil se nejprve v Tiruvannamalai, poté žil na úpatí svaté hory Arunáčaly v Tamil Nadu v jižní Indii. Ačkoli se narodil v bráhmanské rodině, po svém odchodu z domova se prohlásil za "atiašrami", což je termín z šáster pro nepřipoutanost k ničemu a povznesení nad všechna kastovní omezení.
Silné vyzařování ticha jeho přítomností utišovalo mysli těch, kdo byli naladěni na tuto nejčistší formu jeho učení, verbálně předával své učení pouze těm, kdo nedokázali rozumět jeho tichu. Když byl žádán o radu, doporučoval sebedotazování (átmavičáru) jako nejkratší cestu k osvobození. Ačkoli je spojován spíše s nedualitou, advaitou a džňána jógou (jógou rozumových analýz), velmi doporučoval také bhakti (náboženské uctívání a sebeodevzdání) a schvaloval i mnoho jiných cest a praxí.
O popularizaci jeho učení na Západě se zasloužil zvláště Paul Brunton a Arthur Osborne.

KRISHNAMURTI - dokument o moderním indickém mudrcovi

10. února 2013 v 23:30 Videa, filmy, knihy

KRISHNAMURTI - dokument o moderním indickém mudrcovi

video

Postavil se proti všem církvím a žádal absolutní svobodu pro sebe i pro druhé. Skvělý britský dokument o výjimečném indickém mysliteli a filozofovi. Krishnamurtiho racionální přístup se nezakládá na žádném náboženském systému ani na nějaké víře a naopak proti nim ostře vystupuje. Jiddu Krishnamurti zaznamenal velký úspěch v moderním západním světě a ovlivnil i mnohé významné osobnosti, mj. fyziky Davida Bohma a Fritjofa Capru, biologa Ruperta Sheldrakea a spisovatele Aldouse Huxleyho.

EDGAR CAYCE - odkaz největšího jasnovidce Ameriky

10. února 2013 v 0:31 Videa, filmy, knihy

EDGAR CAYCE - odkaz největšího jasnovidce Ameriky

video

Svědectví o muži obdařeném mimořádnými schopnostmi, který pochopil život jako neustálou službu druhým lidem. Edgar Cayce je nazýván největším jasnovidcem Ameriky, nebo také "spící prorok". Podal na 14 tisíc výkladů a jeho rady si vzalo k srdci tisíce lidí, kteří se podle jeho doporučení plně vyléčili a zbavili letitých problémů.Edgar Cayce

9. února 2013 v 17:02 Články

Neobvyklý jasnovidec Edgar Cayce se objevil v USA začátkem 20. století. Mnozí ho považují za největšího jasnovidce vůbec. Slávu mu přinesly jeho pokyny, zvané ridingy. Se stejnou pevností v nich hovořil o léčení rakoviny, reinkarnaci a počátcích života na Zemi. Tvrdil, že čerpá z vesmíru. Zásluhy Cayceho o lékařství jsou tak veliké, že i když nebyl lékařem, univerzita v Chicagu mu propůjčila v červnu roku 1954 titul doktora honoris causa.

Narodil se na farmě v blízkosti Hopkinsville v Kentucky 18. března roku 1877. Jednou, když si hrál na lukách, spatřil prý postavu, kterou považoval za anděla. Od ní se dozvěděl, že když usne s knihou pod hlavou, zapamatuje si celý její obsah. Zní to jako pohádka, ale od té doby si Cayce zapamatoval obsah každé knihy s fotografickou přesností. S velkou zálibou studoval bibli. Byl silně nábožensky založen, takže již v šestnácti letech ji několikrát přečetl. Umínil si ji přečíst každý rok. A tak až do své smrti bibli přečetl osmašedesátkrát.

Ve dvaceti letech nastal průlom v jeho životě. Přestal běžně mluvit a z jeho hrdla se ozýval jen šepot. Po roce bezvýsledného léčení, když zklamali všichni lékaři, si Edgar umínil, že se bude léčit sám. Spolu s přítelem Lanem se pokusili o hypnotickou seanci, která se jim však nepovedla. Tehdy se Edgar rozhodl, že se sám uspí, tak, jak to dělával, když si chtěl zapamatovat obsah knihy. Uspěl - získal řeč a začal mluvit. To bleskově oběhlo celé městečko. Záhy se ukázalo, že může pomáhat i jiným. Nejprve léčil rodinu a známé, později, po publikování článku v New York Times, začali k němu proudit lidé z jiných měst, významní politici, herci.


Tajnosti indické

7. února 2013 v 12:39 Videa, filmy, knihy


Ukázka z díla:

POUSTEVNA V DŽUNGLI
Čas od času mě po obědě neočekávaně navštěvuje v mé chatě Mahariši. Využívám, příležitost položit mu další otázky, které trpělivě zodpovídá jadrnými epigramatickými výrazy, které jsou natolik zestručněné, že zřídka tvoří úplné věty. Když mu ale jednoho dne předkládám nový problém, neodpovídá. Namísto toho hledí ven, k horám pokrytým džunglí, která se táhne k obzoru; a zůstává bez hnutí. Minuty plynou, ale jeho oči jsou stále upřeny, vzdálené přítomnosti. Nejsem schopen rozeznat, zdali je jeho pozornost zaměřena na nějakou neviditelnou psychickou bytost v dálce nebo je obrácena do nitra. Zprvu se domnívám, že mne neslyšel, ale v napjatém tichu, které následuje a které nemohu a ani nechci přerušit, mě začíná naplňovat posvátnou úctou jakási síla, větší než moje racionalistická mysl a nakonec mě zcela překonává.

A v tomto okamžiku úžasu začínám chápat, že všechny mé otázky jsou tahy v nekonečné hře, že je to hra myšlenek, které ve svém rozsahu nemají hranice; že kdesi ve mně existuje studna jistoty, která mi může poskytnout veškeré vody pravdy, které žádám; a že bude lépe přestat se ptát a pokusit se realizovat ohromné možnosti své vlastní duchovní přirozenosti. A tak dál mlčím a čekám.

Téměř půl hodiny setrvávají oči Maharišiho v přímém, pevném a nehnutém pohledu přímo před sebe. Zdá se, jako by na mě zapomněl, ale jsem si dokonale vědom, že jemné pochopení, které mne náhle zahalilo, není nic jiného, než šířící se vlnění telepatického vyzařování tohoto tajemného muže, kterého nic nemůže, vyrušit z klidu.


Revoluce kulturně kreativních - video

7. února 2013 v 0:26 Videa, filmy, knihy

Revoluce kulturně kreativních

video

Je čas Tvořit

NEBOJTE SE JIŽ BÝT ORIGINÁLEM!

To jak myslíme, jak mluvíme, jak milujeme...
je důležitou Alternativou pro tento svět.

To jak učíme, jak léčíme, jak informujeme..
je důležitou Alternativou pro tento svět.

To jak sníme, jak tvoříme, jak věříme..
je důležitou Alternativou pro tento svět.Devět myšlenek Naomi Aldortové

4. února 2013 v 16:41 Články


1. Dítě má pravdu. Ať už dělá cokoliv, má k tomu pádný důvod. Opravováním v něm vyvoláváte pocit selhání. Podstatné je najít pravou příčinu jeho jednání a tu napravit. Zpravidla za ní stojíme my ― většinou jsme dítě něco nevědomky naučili nebo máme nerealistické očekávání. Dítě je naše zrcadlo.

2. Poslušnost není naším cílem. Znamená totiž, že dítě se bojí. Možná dělá dobrou věc, ale ze špatného důvodu. Bojí se trestu, naší zlosti nebo že přijde o naši lásku. Poslušné dítě může později poslouchat kohokoliv, třeba vůdce gangu. Naučí se poslouchat jiné, a ne samo sebe. Člověk by měl také někdy poslouchat jiné lidi, ale měl by se vždy nejdříve poradit sám se sebou a umět se rozhodnout, koho a kdy poslouchat.

3. Naším cílem je, aby dítě bylo nezávislé, aby dítě v každé chvíli cítilo: "To, jak se cítím, je správné". Tento pocit sebedůvěry budujeme tak, že reagujeme na jeho potřeby. Nemusíme se obávat, že později bude dělat věci na úkor jiných lidí nebo že se o druhé nebude starat. Naopak: pro dítě, které se cítí nezávislé a důvěřuje si, je mnohem snadnější všímat si druhých a starat se o ně.


Chraň si svůj život - film

4. února 2013 v 11:57 Videa, filmy, knihy

Chraň si svůj život


film

Jednoduchý film, který vám ale může změnit život.
Jaký je největší "hřích" při Posledním soudu? STRACH :)

Skrytá síla myšlenek

2. února 2013 v 23:05 Články

zázračná Země


Mnohý z lidí netuší, jakou sílu a tvořivou moc mají lidské myšlenky. Ve svých myslích si lidé pohrávají s nebezpečnými představami a fantazií. Jsou si jistí, že když své myšlenky nevidí, potom neexistují. Netuší, jak nezodpovědné je vysílat ubližující, nečisté myšlenky a představy.

Pomocí jednoduchého, názorného příkladu můžeme pochopit podstatu velkého životního děje, na němž závisí kvalita života na naší planetě. Nebude to vysvětlení komplexního života, avšak možná to pomůže něco důležitého objasnit...

Představme si čistou sklenici vody. Přidávejme do ní po kapkách čistou, pramenitou vodu. Když do čisté vody kápneme jen jedinou kapku vody špinavé, tak se všechna voda ve sklenici zakalí. Když přidáme další kapky špinavé vody, bude voda ve sklenici stále kalnější...

Proč tento příklad? Poslouží nám jako analogie k fungování myšlenek lidí žijících na Zemi.

Když na naši Zemi pohlédneme z velké výšky, uvidíme malou kulatou planetu. Z této výšky nejsou lidé, žijící na planetě, viditelní. Vzdor tomu víme, že tam reálně žijí a společně tvoří velkou sílu, na níž závisí osud jich samotných i celé planety.

Planeta Země má ochranný obal, tzv. atmosféru. Avšak má i další, jemnější obaly, o nichž jsme se ve škole neučili. Jedním z nich je obal z jemné hrubohmotnosti, který je tvořen nepředstavitelným množstvím myšlenek, tzv. svět myšlenkových forem. Ten můžeme přirovnat ke zmíněné sklenici. Kdysi, když lidské bytí na Zemi bylo teprve na svém počátku, byla tato úroveň (sklenice) křišťálově čistá. S rozvíjením lidského myšlení se úroveň začala postupně zaplňovat různým druhem lidských myšlenek, jichž rychle přibývalo.


Svatá Terezie z Lisieux

1. února 2013 v 14:28 Cesty k Pravdě

Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, Svatá Terezie z Lisieux

Na obrázcích bývá Terezie znázorňována často s růžemi, protože před svou smrtí slíbila, že bude z nebe sypat růže.

Citáty:
  • Kéž mi dá (Bůh) lásku bez mezí, bez hranic! Chci stůj co stůj získat palmu, ne-li krví, aspoň láskou.
  • Mým povoláním je láska!
  • Před svou smrtí řekla: Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží.
  • Pro mě je modlitba vzlet srdce, je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti. (Autobiografické spisy)

Nesmíme se bát a otevřít se. Otevřít ty nejtajnější oblasti naší osobnosti přesladkým radostem, které UTĚŠITEL dává tak rád na znamení toho, že je nám od Otce dán novým způsobem, skrze Ježíšovy probodené ruce.

Bůh má právo na vůni z květin, které zasel. Prosí Tě o jedinou květinu. Dej mu svoji zahradu. Jestliže se srdce, tělo i duch rozevřou společně, pak to, co je v nás tak často rozděleno, se konečně smíří v lásce, která je světlem a která by nebyla láskou, kdyby nebyla světlem.