Cesty k Pravdě

25. května 2014 v 21:11


Až navštívíte všechny kurzy a školení,
až projedete všechny země světa,
až vystřídáte všechny guru a tzv. mistry světa,
až projdete mnoha vztahy, kde hledáte lásku,
až zažijete mnoho zklamání z vašich očekávání,
až zkusíte všechny metody a techniky, jak správně žít,
až utratíte všechny peníze za to, po čem toužíte,
až oslavíte všechna svá výročí a svátky a narozeniny svých přátel,
až si splníte přání, o kterých sníte,
až………………,

pak zjistíte, že to vše byla jen dobře zkonstruovaná hra pro vaši mysl.
Pak zjistíte, že jediné štěstí, které nepomíjí, je být v souladu se svým Zdrojem - být ve Zdroji.
Pak zjistíte, že to, co jste hledali, je dobrý pocit, který vám vnější věci,
okolnosti a vztahy nemohou trvale dát.

Pak se konečně zastavíte a skončíte vaše hledání a vrátíte se "domů" - do Zdroje.
Vrátíte se sami k sobě a budete sami sebou.
Budete vše dělat tak, jak to cítíte v danou chvíli.
Nebudete závislí na ostatních a jejich náladách.
Budete se radovat i z neúspěchu, protože vy budete ve Zdroji své věčné lásky.
Budete se milovat za vše, co prožíváte, a tato vaše láska změní celý váš dosavadní svět.

A až vás potkám, budete se usmívat a já budu vědět, že jste "tam".

Co není Probuzení - Robert Saltzman

13. dubna 2014 v 17:35

psychoterapeut a duchovní učitel žijící v Mexiku

Co podle mého není duchovní probuzení:

1. Není to náboženství a nemá to co dočinění s "Bohem". Bůh, jako myšlenka, je výtvorem ega. Po probuzení je tohle zcela patrné. A co se týče nenáboženského náboženství buddhismu, jeho sútry měli sloužit jako trn k vyjmutí jiného trnu z chodidla. Jakmile se zbavíš problematického trnu, oba je zahodíš.
Nemá to co dočinění ani s "vírou", což je jen další, lépe znějící slovo, pro vyjádření slova "důvěřivost". Buddha sám (Buddha znamená "probuzený") radil, abychom nic nepřijímali na základě víry, či proto, že o tom hovořil někdo vážený.

2. Nemá to co dočinění s kouzly, pavědou nebo odmítáním racionální logiky. Jestliže se ti jeví astrologie, agrosymboly, léčitelství, rok 2012, inteligentní plán, atd. jako něco "hlubokého", jsi tak omámen, jak jen člověk může být a k dispozici máš dostatek materiálu, který tě v tomto stavu může udržovat tak dlouho, jak se ti jen zlíbí.

3. Nemá to co dočinění s mystickými zážitky, jako třeba, když jsi v meditační hale "splynul v jedno se vším". Mystické zážitky jsou lehce vyvolatelné pomocí nespočtu metod. Týden strávený v tichosti a o hladu zplodí různé stavy změněného vědomí, stejně tak jako točení se dokola, požití psychedelické houby či pobyt v deprivační nádrži. Ale nic z toho nemá co dočinění s vnímáním věcí tak, jak jsou.

4. Probuzení není produktem nějakého "cvičení". Praktiky jako modlitba, chvalozpěvy, meditace, atd. jenom zaměstnávají ego a oddalují duchovní probuzení - oddalují vnímání iluzí vytvořených egem. Nějaká tradiční meditace tě snad uklidní natolik, že budeš schopen vnímat své myšlenky, ale jakmile k tomu dojde, jakékoli další "sezení" se podle mého stává dalším projektem posilující ego, neumožňující ho prohlídnout.

Život Ve Volném Pádu - Kenneth Madden - video

3. dubna 2014 v 12:11

Život Ve Volném Pádu - Kenneth Madden

video


A na konci vaší cesty se objevíte tam, kde jste začali.

Zpočátku jsem viděl, že hory jsou hory a řeky, řekami jsou.
Posléze hory nebyli horami a ani řeky nebyli řekami.
Nakonec řeky byli řekami a hory horami.


Osho: Člověk se rodí nekonečný

6. ledna 2014 v 20:54

Když se dítě narodí, má neomezené možnosti. Jakmile však přijme názory společnosti a začne se vyvíjet jedním směrem, jeho možnosti ubývají. Dítě přichází na svět mnohorozměrné, ale dříve či později se začne rozhodovat, čím bude. A my mu v tom pomůžeme, aby se stalo někým.

Jedno čínské rčení říká, že člověk se rodí nekonečný, ale pouze výjimeční lidé jako nekoneční i umírají. Když jste se narodili, byli jste čistou existencí. Až umřete, budete lékařem nebo inženýrem nebo profesorem. Celý život jste byli neúspěšní!

Když jste se narodili, měli jste nekonečné množství možností, všechny dveře vám byly otevřené - mohli jste se stát profesorem, mohli jste se stát vědcem, mohli jste se stát básníkem; měli jste miliony možností. pak jste se usadil a stal jste se profesorem - profesorem matematiky, odborníkem, specialistou. Váš život se stále zužoval a dnes jste jako úzký tunel, který se neustále zužuje. Narodili jste se otevření jako jasné nebe, ale brzy jste vstoupili do tunelu, ze kterého se už nikdy nedostanete. Tím tunelem je vaše ego, jež se ztotožňuje s vaší funkcí.

Je urážející, když si o někom myslíte, že je úředník. je velmi urážející, když si o sobě myslíte, že jste úředník; je to velice ponižující. Jste bohové a bohyně, nic míň. Možná jste více, ale určitě nejste méně. Když říkám, že jste bohové a bohyně, myslím tím, že máte neomezené možnosti, nekonečný potenciál. Možná se nesnažíte svůj potenciál realizovat úplně - to však nemůže nikdo, protože je tak obrovský, že je to nemožné. Jste celý vesmír; svůj potenciál nemůžete vyčerpat ani v nekonečném čase. To mám na mysli, když říkám, že jste bohové - jste opravdu nevyčerpatelní.

Súfíjská moudrost - O touze

2. ledna 2014 v 3:52


Nevěděl jsem nic.
Nevěděl jsem jak hledat
Nevěděl kam jít
Koho se zeptat a kde získat jistotu?
Jakou cestu následovat?
Jaké příkazy poslechnout, abych mohl najít svého Milovaného?

Hledajíc jsem dospěl k mešitě,
ale vše co jsem našel byly naduté, prázdné diskuze o symbolech a obřadech

Mé srdce mi řeklo, jdi do semináře,
Snad tam se můžeš setkat se svým Pánem
Ale vše s čím jsem se setkal byli nafoukaní učenci a hlučné spory

Bylo mi doporučeno navštívit svatyni
Nenašel jsem tam nic vyjma uctívaných model a znějících gongů

Desatero sv. Františka z Asissi

17. listopadu 2013 v 15:00

1. Buď člověkem uprostřed tvorů, bratrem mezi bratry.

2. Jednej se vším stvořeným bytím s láskou a úctou.

3. Tobě byla svěřena země jako zahrada: Pečuj o ni s moudrostí.

4. Starej se o člověka, zvíře, bylinu, vodu a vzduch, aby země nezůstala zcela bez nich.

5. Užívej věci s mírou, protože marnotratnost nemá budoucnost.

6. Je ti dáno poslání odhalit mystérium pokrmu: Aby se život naplnil životem.

7. Přetrhni uzel násilí, abys porozuměl, jaké jsou zákony existence.

8. Pamatuj, že svět není jen odrazem tvé představy, ale nosí v sobě vyobrazení Nejvyššího Boha.

9. Když porážíš strom, nechej jeden výhonek, aby život pokračoval.

10. Našlapuj na kameny s úctou, neboť každá věc má svou hodnotu.Zdroj fbAdyashanti - Jaké to je žít probuzený život

12. listopadu 2013 v 17:07

"Zatímco se svět a každý kolem tebe snaží vyřešit své problémy, ty se problémy nezabýváš. Zatímco se všichni kolem tebe snaží na něco přijít, snaží se něčeho dosáhnout, dostat se někam, snaží se být hodni něčeho, ty se o to nesnažíš. Zatímco si všichni myslí, že uvědomění sebe sama je ohromná, vznešená, svatozáří zahalená věc, ty si to nemyslíš. Zatímco všichni utíkají ze své současné situace, ty nikam neutíkáš. Zatímco má každý nějaký problém s někým druhým, většinou se všemi, počínaje sami se sebou, ty jej nemáš. Zatímco každý si je jist tím, že štěstí přijde, když něco bude jinak než je to teď, ty to tak nevnímáš. Zatímco každý se snaží dosáhnout onoho dokonalého stavu a držet se ho, ty se ničeho držet nesnažíš.

Když všichni kolem tebe mají hromadu názorů a přesvědčení o všem možném, ty je nemáš. Každý je na cestě někam, ty ses nedostal nikam. Každý se snaží vystoupat na horu; ty prodáváš pohorky a cepíny na úpatí v naději, že když dosáhnou vrcholu a vrátí se zpět, tak snad budou příliš unaveni na to, aby to zkoušeli znovu. Zatímco každý hledá pravdu a onen tajemný klíč k probuzení v další knize, u dalšího učitele a gurua, ty toto nehledáš. Nemáš klíč, protože neexistuje zámek, do kterého bys ho vložil."

Životopis jógina - Paramhansa Jógánanda - Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara (úryvek) 1. část

29. srpna 2013 v 0:16
Četli jste tuto knihu? Zde je krásná ukázka - kapitola 43: Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara


Ve tři hodiny odpoledne 19. června 1936 - týden po zjevení Kršny - jsem seděl v bombajském hotelu na lůžku, když tu mě vyrušilo z meditace oblažující světlo. Před mýma otevřenýma a užaslýma očima se celý pokoj proměnil v podivný svět a sluneční svit v nadpřirozenou nádheru.

Zalily mě vlny vytržení, když jsem spatřil postavu Šrí Juktéšvara z masa a kostí.
"Můj synu," řekl mistr něžně s úsměvem, který by okouzlil i anděly.
Poprvé v životě jsem nepoklekl v pozdravu k jeho nohám, ale okamžitě jsem pokročil kupředu, abych ho hladově vzal do náručí. Chvíle všech chvil! Zármutek uplynulých měsíců byl daní, kterou jsem považoval za nicotnou ve srovnání s bystřinou požehnání, jež se teď na mne řinula.

"Můj mistře, tak drahý mému srdci, proč jste mě opustil?" V přemíře radosti jsem mluvil nesouvisle: "Proč jste mě nechal odjet na kumbhmélu? Jak trpce jsem si vyčítal, že jsem od vás odjel!"
"Nechtěl jsem zasahovat do tvého blaženého očekávání, že uvidíš poutní místo, kde jsem se poprvé střetl s Bábádžím. Opustil jsem tě jenom na chvíli; cožpak už zase nejsem s tebou?"

Životopis jógina - Paramhansa Jógánanda - Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara (úryvek) 2. část

29. srpna 2013 v 0:16

2. část..

Tělo z masa a krve je vyrobeno ze zpevněného, objektivizovaného snu Stvořitele. Na zemi je stále přítomna dualita: nemoc a zdraví, bolest a radost, ztráta a zisk. Lidské bytosti narážejí na omezení a odpor v trojrozměrných věcech. Je-li touha člověka žít vážně otřesena nemocí nebo jinou příčinou, přichází smrt; těžký převlečník masa je dočasně odložen. Duše však zůstává uzavřena v astrálních a kauzálních tělech. Přilnavou silou, která drží pohromadě všechna tři těla, je touha. Síla nesplněných tužeb je kořenem veškerého zotročení člověka.

Fyzické tužby mají své kořeny v egoismu a smyslových rozkoších. Puzení k smyslovým zážitkům nebo jejich svůdnost je mocnější než síla touhy spojená s astrálním lpěním nebo kauzálními vjemy.
Astrální touhy se soustřeďují na požitek ve formě vibrace. Astrální bytosti si užívají éterickou hudbu sfér a uchvacuje je pohled na veškerou tvorbu jako nevyčerpatelná vyjádření měnícího se světla. Astrální bytosti rovněž cítí světlo čichem a chutí a hmatem. Astrální touhy jsou proto spojeny se schopností astrální bytosti vnímat všechny objekty a zkušenosti jako formy světla nebo jako zhuštěné myšlenky či sny.

Kauzální touhy uspokojuje jedině vnímání. Téměř osvobozené bytosti, uvězněné jenom kauzálním tělem, spatřují v celém vesmíru realizaci snových idejí Boha; mohou pouhou myšlenkou zhmotnit cokoli a vše. Kauzální bytosti proto považují fyzický smyslový požitek nebo astrální potěšení za hrubé a pro jemnou citlivost duše dusivé. Kauzální bytosti realizují svoje tužby tím, že je okamžitě zhmotňují. Kdo zjistí, že ho pokrývá jenom tenký závoj kauzálního těla, může přivést k projevu celé vesmíry jako Stvořitel. Protože všechno stvoření je zrobeno z kosmické tkaniny snů, má duše tence oděná kauzalitou velikou realizační sílu.

František Drtikol - filosofie

22. srpna 2013 v 19:59


Nejvyšší filosofií jest držet hubu.
…moudrého to neškrábe. On ví: perla zůstala perlou.
…a tu poznáte, že je stále Genese, že stále, každým okamžikem Duch Boží
vznáší se nad vodami a že stále zní Jeho: Staň se - od věčnosti do věčnosti…

Střed vesmíru je všude.
Nechtít nic od času. Jakmile idea vznikne, už to vše mám, a na tom zakládat. Když přijde idea, přijde zároveň síla k vykonání této idey. Jsem-li příčinou, jsem již i následkem. Slunce se nestará o to, jestli některou květinku spálí. Jeho paprsky se nestarají, zda ji spálí, nebo pomohou v jejím vzrůstu. Vi dobře, že obé je správně. Já - Vědomí, Jsem - je Bytí, Já Jsem - je Vědomí, Život.
Vědomí se dívá na Sebe Sama. Bůh je Jeden, a proto člověk - zasvěcenec musí zůstat také jeden. Nekomplikovat, a vše sjednotit, neb On sám je Jednoduchý. Nemyslet na Boha, ale myslet Jím. Když si vzpomenu na Boha, jsem rozdvojen. V Přítomnosti Boží je i myšlenka na Boha hříchem.

Jiddu Krishnamurti: Volnost, která neví

9. srpna 2013 v 19:08


Touha po nových a nových zkušenostech poukazuje na vnitřní chudobu. Domníváme se, že díky jim unikneme sami sobě, ale všechny zkušenosti jsou podmíněny tím, co už jsme. Je-li vaše mysl malicherná, žárlivá, plná strachu, můžete sáhnout po nejrafinovanější droze, ale spatříte jen její vlastní malé výtvory a bezvýznamné projekce sebe sama.Většina z nás by chtěla určitou trvalou a plně uspokojivou zkušenost, kterou by nemohla rozrušit žádná myšlenka. Velké uspokojení je nesmírně útěšné. Čím déle trvá a čím je náš zážitek širší a hlubší, tím větší potěšení přináší. A tak nám potěšení diktuje nejen druh vytoužené zkušenosti, ale je i kritérium, podle něhož ji pak budeme poměřovat.

Všechno měřitelné se však nachází v hranicích myšlení a má tendenci vytvářet iluze. Lze mít nejúžasnější zkušenosti, a přece může běžet o klam. Všechny vaše vize budou nutně odpovídat tomu, čím jste podmíněni, ať už se vám zjeví Kristus, Buddha či cokoliv jiného, v co shodou okolností věříte. A čím silněji věříte, tím silnější budou zakoušené vize - projekce vašich žádostí a tužeb. Takže při hledání něčeho základního - například pravdy - je vašim měřítkem potěšení, které určuje, jak vlastně má vaše zkušenost vypadat. Z toho důvodu je každá už předem bezcenná.

Dotyk božství

1. srpna 2013 v 0:52…..je těžké psát o "dotyku božství", jehož hloubka procítění nemůže být svázána žádným ze slov, jakožto produktu lidského rozumu. Ta nezměrnost, ta neohraničenost, ta nekonečnost, ten zdroj lásky ztrácí punc okamžikem, kdy se snažíme o racionální popis. Hluboký prožitek je iracionální v okamžiku racionální snahy se mu přiblížit.

Slova a myšlenky, z ticha zrozené…..

To ticho v nás není prázdnota.
Když jej doopravdy nalezneme, zjistíme, jak inteligentní božská substance z něj vyvěrá.
Je odpovědí na všechny naše otázky.
Neodpovídá slovy, ukazuje obrazy a zahrnuje nás pocity.
Je přítomné a není následováno pochybnostmi. Je skutečné. Je přijmuté.
Je tak skutečné, jako slzy, které tento prožitek doprovází.
Je tak skutečné, jako zesílený tlukot srdce a vzrušení, které prožíváte.
Radost ze setkání, jako by jste se vrátili po dlouhé době opět domů mezi své.

Vše je nekonečné a celistvé, není rozdílu ani potřeby rozdělovat.
Vše je jedno jediné a správné.
Všichni jsme dokonalí a krásní.
Láska je tím tichem, kterému se tolik lidí snaží vyhnout.
…….žijme v lásce a buďme tiší…..


kristlof


Opravdu chcete vnitřní mír?

25. července 2013 v 23:05

Opravdu chcete vnitřní mír? Jestli ano, je váš. Vzdejte se. Přestaňte bojovat. Přestaňte se bránit. Přestaňte předstírat. Přestaňte popírat. Přestaňte lhát sami sobě. Vzdejte se svých ochran, svých zdí, klece, která vás obklopuje. Nesnažte so dokonalost, protože to je právě touha po dokonalosti, která nás vede k budování zdí.

Usilujte o celistvost a o světlo i tmu, abyste mohli žít vyváženě.
Stejně jako každá věc má svou světlou a temnou stránku, tak je to is lidmi, protože být lidskou bytostí znamená být vším.


Když chceme žít podle naší plné velikosti, musíme dovolit všem částem našich skvělých osobností, aby s námi byly a byly respektovány.
Musíme vykročit z naší bubliny falešných představ a postavit se do vlny nového světla.
Jako individuální bytosti musíme rozšiřovat naše vnitřní vědomí, aby obsáhlo každou část naší lidskosti.

Nejdůležitější z našich vztahů je vztah k nám samotným, k celé naší bytosti, včetně našich stínů.

Oceňujte své božství, a oceníte i dar života.

Klidná mysl je čistá k tomu, aby slyšela slova našeho největšího dobra, (které v nás promlouvají) slova od Ducha.více v knize Temná stránka hledačů světla
Modlitba Matky Terezy

20. července 2013 v 23:53


"Moudrost, která je v každém z nás je nekonečná. Hledejte ji a najdete!″


Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí, sebestřední, i tak jim pomáhej.

Když jsi vlídný, obviní Tě třeba ze sobeckých nízkých pohnutek, i tak buď vlídný.

Když máš úspěch, získáš pár falešných přátel a pár skutečných nepřátel, i tak jdi úspěšně dál.

Když jsi nezáludný a čestný, třeba Tě podvedou, i tak buď nezáludný a čestný.

Roky něco buduješ a někdo Ti to třeba přes noc zničí, i tak buduj.

Když najdeš klid a štěstí, budou třeba žárlit, i tak buď šťastný.

Dobro, co dnes činíš, zítra třeba zapomenou, i tak čiň dobro.

Dávej světu to nejlepší co máš a třeba bude mít stále málo.
I tak dávej světu to nejlepší, co máš.


Víš, v konečném důsledku je to mezi Tebou a Bohem, nikdy to nebylo mezi Tebou a nimi.
Přítomnost jako klíč k sebepoznání

15. července 2013 v 23:24Cílem Diamantového přístupu je žít naplno a do hloubky. Tato metoda nabízí poznání a praktické postupy pomáhající člověku vést život bez zbytečného úsilí a obtíží, život vyznačující se pocitem naplnění a spokojenosti.

Diamantový přístup nás stejně jako většina duchovních systémů vybízí, abychom ve svém životě vnímali a rozvíjeli moudrost, lásku, radost, vitalitu, sílu, klid, autentičnost, nadšení, zvídavost, porozumění, poklid, spokojenost, důvěru a vděčnost, a abychom vše přijímali tak, jak to je.

Diamantový přístup je založen na poznání, že právě tyto vlastnosti jsou charakteristické pro naši pravou a základní podstatu. Jsou nám vrozeny a máme na ně přirozené právo.

Jakmile se v přítomném okamžiku otevřeme svým pocitům, začneme vnímat touhu po novém a jiném způsobu bytí. Někteří lidé cítí tuto touhu jako určitou bolest či smutek, jež jsou ukryté pod povrchem běžné bdělé pozornosti a aktivit, jako něco, co je pro nás tak obyčejné, že si toho už nevšímáme. Jiní to zase cítí jako svíravou touhu získat a udržet si tyto vlastnosti, jako intenzivní hnací sílu, jež nás nutí stanovit si cíle v jakémsi vzdáleném duchovním ráji. A jsou i lidé, kteří k těmto vlastnostem přistupují s pocitem marnosti a rezignace a považují je za nereálný či dokonce nežádoucí výmysl. A zřejmě nejběžnější reakcí je jistá otupělost, s níž se jako náměsíčníci vlečeme životem, aniž bychom si uvědomovali svou niternou potřebu. A sami sobě namlouváme, že ubohé náhražky pocitu spokojenosti, lásky, radosti a moudrosti jsou pro nás to pravé.

Jak zastavit utrpení?

12. června 2013 v 23:43


Utrpení je něco, co nikdo nechce. A přesto je tady. Co dělat? Jak se ho zbavit?
Často mě lidé žádají o pomoc, jak zastavit utrpení. Lidé mi píší zprávy, v nichž říkají, jak moc trpí, jak neúnosné to je a jak moc chtějí, aby to přestalo. Tak jsem cítila, že k tomu něco řeknu.

Vím, jaké to je, když se člověk cítí mizerně. Opravdu. Cítila jsem se mnohokrát hrozně a vše, co jsem chtěla, bylo zemřít. Plakávala jsem a trpěla. Opakovaně se to vracelo a tak jsem viděla život - chvíle sladkého štěstí mezi pocity nedostatečnosti.
Obecně jsem nebyla v depresi, vyjma pár měsíců, kdy začal proces dekonstrukce (rozebrání), ale spíše mě život vysával obecně. Stále v pozadí převažoval trvalý pocit nedostatečnosti a hledání úlevy. Některé dny jsem se cítila silná, jiné naopak. Expanze - kontrakce. Neměla jsem ráda kontrakci.

Dělo se to přesně jako dech: dovnitř a ven. Právě teď, hruď se rozšiřuje a stahuje zpět v rovnoměrném rytmu. Přirozeně.

Utrpení je něco, co nikdo nechce. A přesto je tady. Co dělat? Jak se ho zbavit? Kdo pomůže? Haló!!

Pokud jsi chycen v bludném kruhu temnoty, cítíš bezmoc a samotu, pokud hledáš východisko, zde je:
Trpící neexistuje.

Můj svět - Jitřenka

9. června 2013 v 0:53Jsem svobodný a nezávislý.

Jsem nezávislý na vnějším světě, jsem nezávislý na lidech, jsem nezávislý na všech věcech vnějšího světa.

Nepotřebuji žádnou cizí energii. Nepotřebuji žádnou energii z vnějšího světa. Nepotřebuji energii od jiných lidí.

Má radost se neodvíjí od vnějšího světa.

Mé štěstí a láska nezávisí na ničem vnějším.

Vyjadřuji své vnitřní božské já. Můj svět je vyjádřením mé pravdy.

Má energie je nevyčerpatelná.

Svůj vnitřní svět miluji a naplňuji láskou, světlem a harmonií.

Svůj vnitřní svět vyjadřuji ve vnějším světě.

Své vnitřní já promítám do svého vnějšího světa.

Vyzařuji své světlo a svou lásku do celého stvoření. Vyzařuji sám sebe do všeho, co je.

Můj svět je otevřený každému, kdo mne miluje a touží po mém světle. Můj svět je otevřený každému, kdo si do něj přeje vstoupit.

DESATERO

30. května 2013 v 13:50


DESATERO


Není nic lepší nebo horší než něco jiného

Milost náleží všem bez rozdílu

Každý si zaslouží být milován takový, jaký je

Sami si tvoříme svůj osud a budoucnost

Myšlenky tvoří skutečnost, kterou prožíváme

Co člověk dává Vesmíru, to se mu vrací

Na světě není nic, co by nemohlo být milováno

Ve Vesmíru není nic, co by nemělo nárok na vrcholné štěstí

Nezáleží na tom, jací jsou ostatní, ale jací jsme my

Nezáleží na tom, co dělají ostatní, ale co děláme my


Jitřenka

MODLITBA NOVÉHO VĚKU

30. května 2013 v 13:19


MODLITBA NOVÉHO VĚKU


Jsem, jaký jsem.

Tvořím svůj svět a ten prožívám.

Nepotřebuji nikomu ubližovat.

Nemám důvod kohokoliv omezovat.

Nemám důvod někoho nemilovat.

Nemám, co bych odsuzoval, není nikdo, komu bych nemohl odpustit.

Nic nepovažuji za odsouzeníhodné, nikoho nezatracuji, nikoho nepotřebuji trestat.

Nechávám ostatním svobodu a sám jsem svobodný.

Neposuzuji.

Učím se z rozdílů a oceňuji je.

Respektuji rozhodnutí ostatních, žehnám jejich přáním, chválím jejich touhy.

Neomezuji, nýbrž dávám prostor k růstu a vyjádření.


Jitřenka

Osvobozující osvícení

23. dubna 2013 v 11:24

Když jsem roku 2010 popisoval několika svým duchovním přátelům své zkušenosti z posledních 20 let své duchovní praxe, byl jsem dotazován, jak to koresponduje s Buddhovými Čtyřmi vznešenými pravdami o strasti a jejím zničení. Pozoroval jsem tedy tento jev dále a dále jej analyzoval. Co je tedy tím osvícením, nirvánou, tím konečným dosažením dle Buddhova (a nejen jeho) učení? Nejsou to žádné extatické stavy, nenastávají při tom žádné viditelné či jinak patrné změny a dokonale to odpovídá právě oné střední cestě. Jediné, co nastává je rozpoznání tohoto "jevu" jako vysvobozujícího a z něho plyne možnost jej buď "udržet" neustále (lépe řečeno žíti v něm neustále) nebo jej kdykoli znovu navodit. Co to tedy je?

Je to vlastně prosté. Mnozí tvrdí, že Gautáma Buddha samotnou nirvánu nikdy blíže nespecifikoval. To ovšem není úplně přesné. Specifikoval ji naprosto jednoznačně. Celý zbytek života po osvícení učil bdění! Ano, prosté bdění. Právě to je tím dosažením. Dosažením bez dosahování. A proč? Protože tu už je. Je tu stále. Je to naše přirozenost. 
Je to pouhé uvědomování si přítomného okamžiku. Uvědomování si okamžik od okamžiku, čiré, tiché přítomnosti "bez přicházení a odcházení". Přítomnosti, jež se stane nezměrnou, zářící a naplněnou klidem a mírem takovým, že před ním bledne sláva nebes a bohů. Jako bychom v jediném okamžiku zemřeli a zrodili se znovu do tohoto slovy těžko popsatelného stavu bezmezného, neohraničeného Života. A to vše při plném vědomí, při uvědomování si onoho "Teď". Bez zatížení mysli vzpomínkami, zlostí a pouty s minulostí či touhami, přáními a předsudky o budoucnosti, prostě v nejvyšší chudobě mysli.

Učení Bhagavána Šrí Ramany Maharšiho

3. dubna 2013 v 23:24Předmluva
"Kdo jsem Já?" je název, který nese soubor otázek a odpovědí vztažených k Sebedotazování. Otázky položil Bhagavánovi Šrí Ramanovi Maharšimu někdy v roce 1902 Šrí M. Sivaprakášam Pillai. Pan Pillai byl promovaný ve filozofii a nějaký čas pracoval v berním úřadě. V roce 1902, kdy pracoval v Tiruvannámalai, navštívil Jeskyni Virupakšu a setkal se zde s Mistrem. Požádal mistra o duchovní vedení a vyžádal si odpovědi na otázky související se Sebedotazováním. Protože Bhagaván tou dobou nemluvil, nikoli pro nějaký slib, ale protože neměl potřebu hovořit, tak odpovídal pouze gesty, a pokud nebyla pochopena, potom písemnou formou. Podle Šrí Sivaprakášam Pillai zápisu to bylo čtrnáct otázek s odpověďmi danými Bhagavánem. Tento zápis byl prvně zveřejněn Šrí Sivaprakášamem Pillaiem v roce 1923, spolu s několika jeho básněmi o tom, jak Bhagavánova milost působila v jeho případě a rozpustila jeho pochyby a chránila ho od životních těžkostí. Kniha "Kdo jsem Já" byla dále několikrát zveřejněna. V některých nacházíme třicet, v jiných dvacet osm otázek a odpovědí.Také byla zveřejněna verze, kde nejsou otázky uvedeny a učení je podáno formou úvahy. Existující anglický překlad je právě tato úvaha. Tento překlad je podán prostřednictvím dvaceti osmi otázek a odpovědí.

Spolu s Vičarasangraham (Sebedotazování) tvoří Nan Jar? (Kdo jsem Já?) první soubor Mistrova učení jeho vlastními slovy. Také jsou to jediné prosaické útvary v Bhagavánově tvorbě. Je to jasné vysvětlení hlavního učení, a to že přímá cesta k osvobození je sebedotazování. Podrobný způsob jak Sebedotazování provádět je zřetelně vysvětleno v Nan Jar?. Mysl se skládá z myšlenek. Myšlenka "Já" je první, která v mysli povstane. Pokud se nepřetržitě tážeme "Kdo jsem Já?", všechny ostatní myšlenky zmizí a nakonec zmizí i myšlenka "Já", ponechávaje samotné nejvyšší nedvojné Já. Nesprávné spojení tohoto Já s projevy ne-já, například tělem a myslí tak končí a přichází osvícení (Sakšatkara). Proces sebedotazování není zajisté jednoduchý. Když se ptáme, "Kdo jsem Já?", další myšlenky přicházejí. Jak však přicházejí, neměli bychom se jim oddávat a následovat je, ale naopak se ptát : "Čí je to myšlenka?" Abychom to mohli takto dělat, potom musíme být velice ostražití. Pomocí stálého sebedotazování můžeme uklidnit mysl v jejím zdroji. Tak jí nedovolíme putovat pryč a ztratit se v bludišti jejích myšlenek. Ostatní metody, jako kontrola dechu a meditace na formu Boha mohou být považovány jako pomocné metody. Ty jsou užitečné potud, pokud pomáhají uklidnit mysl a napomáhají soustředění.

Pro mysl, která získal umění soustředění, je sebedotazování poměrně jednoduché. Pomocí nepřetržitého sebedotazování můžeme odstranit ostatní myšlenky a uvědomit si Já - dokonalou Skutečnost, kde není ani myšlenka "Já", zkušenost, která je označována jako "Ticho".
Toto je podstata učení Bhagavána Šrí Ramany Maharšiho popsaná v Nan Jar? (Kdo jsem Já?).
Madráská universita, 30. června 1982

Om Namo Bhagavate Šrí Ramanája

Gayatri Mantra

31. března 2013 v 1:08

Gayatri Mantra


Om Bhur Buvah svaha

Thath savithur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

Dhiyo yonah prachodayat


Deva Premal .. Gayatri Mantra

hudba


Je považována za jednu z nejstarších a nejsilnějších manter. Je hlavní védskou mantrou a zpívá se v sánskrtu. Hluboce zklidňuje mysl a navrací harmonii celé bytosti. Přivádí k prozření věcí a umožní hlubší vhled do problémů.

Gayatri mantra je považována za vrcholnou z védických manter a její původ spojován se samotným počátkem Času. Její síla a působnost se promítá v mnoha dimenzích a její univerzální energie byla po tisíciletí majákem a inspirací pro nespočet generací. Tato mantra adresuje aspekt Světla, "Slunce vědomí", věčného zdroje našeho bytí (Savita).

Gayatri mantra nám pomůže prozářit, harmonizovat a naplnit světlem všechny složky naší bytosti. Pomůže nám otevřít naše srdce i mysl jejich věčnému zářícímu zdroji. Její opakování dodává zdraví, životní sílu, vitalitu a očišťuje mysl a intelekt. Slouží k rozpouštění negativní karmy. Ochraňuje, očišťuje a vede k osvícení.

Překlad:
Meditujme o ÓM, božském prazvuku, z něhož povstaly tři říše, hrubá zemská, jemnější éterická a nejjemnější nebeská (bhúr bhuvah svaha).
Uctívejme (varénjam) nejvyšší nepopsatelné božské Bytí (tat), tvořivou, životadárnou sílu, která se projevuje i ve slunci (savitur).
Meditujme (dhímahi) o zářivém (bhargó) světle (dévasja) Božím, které zničí všechnu tmu, všechnu nevědomost a všechny nectnosti.
Ó Bože, vroucně tě prosíme (jónah pračódaját), ať Tvé světlo osvítí naši mysl (dhí).Moola Mantra

30. března 2013 v 16:35

Moola Mantra


Aum Sat-chit-ananda Parabrahma

Purshothama Paramathma

Sri Bhagavati Sametha

Sri Bhagavate NamahaMANTRA Deva Premal Moola Mantra

hudba

"Hari om tat sat." - "Bůh je pravda."Tato mantra evokuje živého Boha, ochranu a svobodu od všeho utrpení. Je to modlitba lásky a soucitu, který velký tvůrce a Osvoboditel nám projevuje.
Dostává nás do stavu bezpříčinnné lásky, neomezené radosti a klidu. Obsahuje klíč, který otevírá dveře k duchovnímu pokladu. Nástroj, který lze použít k dosažení všech tužeb. Lék, který vyléčí všechny neduhy.

Zpívání Moola Mantry i bez znalosti významu přináší nektar síly. Ale když význam znáte a zpíváte s procítěním ve svém srdci, pak energie teče milionkrát silněji. Proto je důležité znát význam mantry, když ji používáte. Mantra je jako jméno - stejně, jako když voláte člověka přijde a cítite jeho přítomnost, tak stejným způsobem, když zpíváte tuto mantru, nejvyšší energie se projevuje všude kolem vás. Vesmír je všudypřítomný, nejvyšší energie se mohou projevit kdekoli a kdykoli v projevu Přítomnosti.

Moola Mantra vyjadřuje jedinost Boha v jeho různých aspektech.

Kde je Bůh?

9. března 2013 v 1:00

Kde je Bůh?........E. Tomáš


Kde je Bůh?

Všude.

A kde ho mám hledat?

Najděte pramen vašeho jáství.

Tam je mi nejblíž?

Ne, to je přímo On.

A kde potom budu já?

V Bohu.

Proč existuje svět?

Protože je zde NĚKDO, kdo jej vymýšlí a současně pozoruje.

Já jej pozoruji.

Správně. A také jej vymýšlíš. Jenomže svět není vymyšlen oním malým "já", které znáš, ale velkým "Já", které dosud neznáš. Malé "já" jej vidí omezeně a také si ho jen omezeně vymýšlí podle svých možností.

Mám mnoho žádostí, vášní a tužeb. Bojuji s nimi už dlouhá léta, ale ony dosud vždycky zvítězily. Co mám dělat?

Bojovat dál. Jenomže pro změnu átmavičárou a objektivizací. Vášně a žádosti pak odejdou samy.

MILOVANÝ JSEM TU !

25. února 2013 v 22:46


Potřebuješ mne? Jsem tu.Ty mne nevidíš, ale já jsem světlem tvých očí.Ty mne neslyšíš a přece mluvím tvým hlasem.Ty mne nepociťuješ i když jsem silou tvých paží.Tvořím i když nechápeš smysl cest.Tvořím i když nerozumíš mému dílu.Nejsem neznámou vidinou, nejsem tajemstvím.Když do klidu se pohroužíš, v hlubinách svého nitra mne poznáš svou vírou a intuicí.Jsem tu - slyším tě, na dotazy tvé odpovídám.Když mne potřebuješ, jsem tu.I když se ke mně neznáš, jsem tu.

I když máš pocit naprosté osamělosti, jsem tu.

OSHO - MÉ PROBUZENÍ

18. února 2013 v 14:38

Vzpomínám na ten osudný den dvacátého prvního března roku 1953. Po mnoho životů jsem pracoval - pracoval na sobě, snažil se vykonat vše, co jsem mohl vykonat - a nic se nedělo. Nyní již chápu, proč se nic nedělo. Totiž samotné úsilí bylo překážkou, samotný žebřík mi bránil, samotná touha hledat byla problémem. Nikdo toho nemůže dosáhnout bez hledání. Hledání je potřeba, ale pak přijde bod, kdy musí být hledání opuštěno.

Loďky je třeba k tomu, abychom mohli přeplout řeku, jenže pak přijde okamžik, kdy musíte loďku opustit, zapomenout na ni a nechat ji za svými zády. Úsilí je nutné, bez úsilí to nejde. Ale pouze s úsilím to také nejde.

Právě sedm dní před dvacátým prvním březnem roku 1953 jsem přestal na sobě pracovat. Ten okamžik přijde, když uvidíte marnost celého svého úsilí. Učinili jste všechno, co může být učiněno, a nic se neděje. Udělali jste všechno, co je v lidských silách. Co víc ještě můžete udělat? V naprosté beznaději zanecháte svého hledání.

A toho dne, kdy hledání skončilo, toho dne, když už jsem nic nehledal, toho dne, kdy už jsem neočekával, že by se něco mohlo stát - se to začalo dít. Vyvstala nová energie - odnikud. Nepřicházela z žádného zdroje. Přicházela odnikud a odevšad. Byla ve stromech a ve skálách a na obloze a ve slunci a ve vzduchu - byla všude. A přitom já jsem po ní tak namáhavě pátral, myslel si, že je velmi daleko. A ona byla tak blízko, blizoučko.

Svatá Terezie z Lisieux

1. února 2013 v 14:28

Terezie od Dítěte Ježíše a svaté Tváře, Svatá Terezie z Lisieux

Na obrázcích bývá Terezie znázorňována často s růžemi, protože před svou smrtí slíbila, že bude z nebe sypat růže.

Citáty:
  • Kéž mi dá (Bůh) lásku bez mezí, bez hranic! Chci stůj co stůj získat palmu, ne-li krví, aspoň láskou.
  • Mým povoláním je láska!
  • Před svou smrtí řekla: Vždycky jsem plnila vůli Boží. Doufám proto, že po smrti bude Bůh také plnit má přání. Chci trávit své nebe tím, že budu na zemi neustále pomáhat jiným. Po své smrti sešlu na zemi déšť růží.
  • Pro mě je modlitba vzlet srdce, je to prostý pohled k nebi, je to zvolání vděčnosti a lásky ve zkoušce i v radosti. (Autobiografické spisy)

Nesmíme se bát a otevřít se. Otevřít ty nejtajnější oblasti naší osobnosti přesladkým radostem, které UTĚŠITEL dává tak rád na znamení toho, že je nám od Otce dán novým způsobem, skrze Ježíšovy probodené ruce.

Bůh má právo na vůni z květin, které zasel. Prosí Tě o jedinou květinu. Dej mu svoji zahradu. Jestliže se srdce, tělo i duch rozevřou společně, pak to, co je v nás tak často rozděleno, se konečně smíří v lásce, která je světlem a která by nebyla láskou, kdyby nebyla světlem.

Co je to Bůh

20. ledna 2013 v 0:27


Abych mohl definovat to co Bůh je musím použít protiklady. Ono tvrzení, že "Bůh je" je vlastně už mylné. Tvrdit že nějaký "Bůh je" je na úrovni mateřské školky duchovnosti. A tvrzení že "Bůh není" je zase mylné a to už nebudu zařazovat, protože to může být na úrovni jak před mateřskou školkou tak i na urovni vysoké školy. Obojí je však mylné tvrzení. Tvrzení že "Bůh je celek", že "Bůh je jednota" a dokonce že "Bůh nás miluje" to je všechno je vedle jak ta jedle. Jak to teda je? Je to velice jednoduché. Abych ho mohl ve vašem jazyce definovat musím použít protikladů. Takže Bůh není ani láska a ani nenávist. Není ani dobro a ani zlo. Není ani Bůh a ani satan... atd. atd.

Bůh je vždy obojí. Bůh je všechno a přitom nic. Není a je zároveň. Jak to pochopit? Je to opět jednoduché. Bůh je tak malinký, že ho nelze nalézt. Je to ta nejmenší věc na světě. Mnohem menší než jsme schopni pomocí naší techniky odhalit. Dal by se definovat jako "velké nic". BŮH JE VELKÉ NIC! Představte si to jako že všechno velké se skládá z malého a to malé ještě z menšího a když to takhle budete pitvat dojdete až k základu všeho a to je Bůh. Základní kámen všeho. Jak to však vzniklo? Velkým třeskem...

Bůh se rozdělil na dvě věci. Na dvě polarity. Jinak nezle provést žádný třesk. Rozdělil se na plus a mínus nebo na jin a jang jak chcete. Prostě když dáte plus a mínus k sobě, vznikne napětí... elekřina, existence věcí. Nic na světě nemůže existovat bez plus a nic na světě nemůže existovat bez mínus. Proto Bůh není ani plus ani mínus. Bůh je to obojí. Když zmizí Plus nebo Mínus zmizí všechno a zůstane zase jen Bůh - počátek všeho. Nemůže zmizet jen Plus nemusíte se bát. Když zmizí Plus zmizí i Mínus a tedy obojí. Zmizí úplně všechno. A vrátí se to do stavu před třeskem. Když se přikloníte jen k Plus (dobro, láska, Jang atd) Bůh to vyrovná tím, že oslabí svou účast na Plus a posilní Mínus(zlo, nenávist, Jin).

Pokyny pro duchovní praxi - Sri Brahmam

3. ledna 2013 v 14:27

Tento text sepsal Ray Lawson z Kanady

podle satsangů se Sri Brahmamem


1. Dech, zvuk a mysl povstávají z Já - našeho vlastního nehmotného Já. Toto zrození jsme obdrželi z Boží milosti.

2. Náš život plyne velmi přirozeně a správně skrze Boží milost. Děje se tak z Jeho vůle a podle jeho vedení, proto se nesnažte tok života narušit. Spočívejte v klidu.

3. Ačkoliv se snažíme obohatit a plánovat svůj život, jde si svou cestou podle Božího vedení. Pokud se tak má stát, vyčerpá se náš osud, a pokud budeme žít podle Božího vedení, toto může být naše poslední zrození. Pokud však přerušíme přirozený tok svého života, nebo pokud si budeme myslet, že jsme ten, kdo koná, pak toto naše poslední zrození nebude.

4. V hoře Arunáčale je původ vesmíru. Bůh Arunáčala i Ramana Maharši se shodují, že Arunáčala je jediný Guru celého vesmíru. Ramana dlel u Arunáčaly, protože v ní je základ vesmíru a ona je Já. Toto veliké Já k sobě přilákalo mnoho vyspělých duší, protože Arunáčala je Bůh a Guru. Hora sama je srdcem Boha Arunáčaly a z ní vyvěrá energie Já do celého světa, do všech božstev a bytostí.

5. Duchovní cvičení, která provádíme, jako jsou džapa, meditace a jóga, jsou vykonávána úsilím a jsou to pouhé myšlenky. Pročišťují sice mysl, ale sama mysl je tou překážkou. Mysl je v iluzi a není si vědoma našeho vlastního Já. Odstraňme tuto překážku a zbyde čiré vědomí - to je to Já. Když se mysl ptá "Kdo jsem já?", hledá tím vlastní zdroj. Klid, který je na tohle potřeba, je možný jen z požehnání osvíceného Guru.

Kumránské svitky

21. prosince 2012 v 2:05


Tato slova údajně pověděl svým učedníkům Ježíš Nazaretský v době putování po Egyptě.
Fragmenty těchto ponaučení jsou zachyceny v kanonických evangeliích.
Celé jsou zaznamenány v takzvaných Kumránských svitcích, jež byly nalezeny
v Palestině u Mrtvého moře v polovině dvacátého století…

PŘIKÁZÁNÍ ŠTĚSTÍ

Když sešel z hory, kde přivítal východ Slunce, řekli ti, kdo se shromáždili u úpatí hory:
Jsi pro nás zdroj inspirace. Tvá slova mění srdce a tvá moudrost rozjasňuje rozum.
Toužíme ti naslouchat. Pověz nám, kdo jsme?

 
 

Reklama